Regulamin serwisu

Ostatnia aktualizacja: 9 Listopad 2018
 1. Definicje
  1. Pojęciom określonym w Regulaminie należy nadać następujące znaczenie:
   1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie udostępniane przez Flowi, umożliwiające korzystanie z FLW poprzez aplikację mobilną przeznaczoną na Urządzenia Przenośne.
   2. Kod Rabatowy – kod umożliwiający obniżenie ceny, którą ma zapłacić Użytkownik za Zamówienie, zgodnie z warunkami lub regulaminem danej promocji.
   3. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
   4. Konto – indywidualne konto Użytkownika w FLW, stanowiące zbiór danych dotyczących Użytkownika. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
   5. Operator Systemu Płatności – wybrany przez Flowi podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
   6. Opinie – Treści wprowadzane do FLW przez Użytkowników po dokonaniu Zamówienia polegające w szczególności na ocenie towarów, usług i produktów dostarczanych przez Kwiaciarnie za pomocą numerycznej skali oraz dodaniu komentarza.
   7. FLW – serwis internetowy zamieszczony pod adresem https://flowi.pl lub dostępny za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, poprzez którą Flowi świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługi opisane Regulaminem, w szczególności usługę polegającą na umożliwieniu dokonywania Zamówień kwiatów z Kwiaciarni.
   8. Płatność Elektroniczna – udostępniony Użytkownikom przez Flowi system umożliwiający złożenie płatności przez Operatora Systemu Płatności.
   9. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym dla celów handlowych i marketingowych dostępny pod adresem: https://flowi.pl/legal/privacy-policy.
   10. Profil Kwiaciarni – opis Kwiaciarni i jej usług, produktów, udostępniany Użytkownikowi przez Kwiaciarnię za pośrednictwem Flowi.
   11. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
   12. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w FLW i akceptacji Regulaminu umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień bez konieczności wypełniania danych Użytkownika, dostęp do historii zamówień, dostęp do promocji i Kodów Rabatowych kierowanych do zarejestrowanych Użytkowników.
   13. Kwiaciarnia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca kwiaciarnię lub sklep florystyczny, która na podstawie odrębnej umowy z Flowi uzyskała możliwość zawierania umów z Użytkownikami za pośrednictwem Flowi.
   14. Flowi – 7ninjas sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszów), NIP 5170374943, o kapitale zakładowym 5000 zł, będąca operatorem i właścicielem FLW.
   15. Treści – wszelkie informacje, opisy, zdjęcia lub inne treści wprowadzane przez Użytkownika lub Kwiaciarnię do FLW, niezależnie od tego, czy spełniają cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treściami wprowadzanymi przez Użytkownika są w szczególności Opinie.
   16. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Flowi a Użytkownikiem, na podstawie której Flowi poprzez FLW świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: udostępnieniu Profilu Kwiaciarni, pośrednictwie w złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy z Kwiaciarnią, pośrednictwie w dokonaniu Płatności Elektronicznej oraz umożliwieniu wystawiania Opinii dotyczących usług i produktów będących przedmiotem Zamówienia.
   17. Umowa z Kwiaciarnią – zawierana za pośrednictwem Flowi umowa pomiędzy Użytkownikiem a Kwiaciarnią, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa bukietów lub kwiatów pojedyńczo, a także inne produkty lub usługi udostępniane przez Kwiaciarnie w ofertach dostępnych za pośrednictwem Flowi. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku zaakceptowania Zamówienia przez Kwiaciarnię.
   18. Urządzenie Przenośne – urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym uruchomiona lub zainstalowana może zostać Aplikacja Mobilna, posiadające aktualną wersję systemu operacyjnego (iOS, Android), wyposażone w przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.
   19. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez FLW za pośrednictwem Flowi drogą elektroniczną polegające w szczególności na udostępnieniu Profilu Kwiaciarni, pośrednictwie w złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy z Kwiaciarnią, pośrednictwie w dokonaniu Płatności Elektronicznej oraz umożliwieniu wystawiania Opinii bardziej szczegółowo opisane w § 3.1 poniżej. Niektóre Usługi mogą być świadczone dopiero po Rejestracji.
   20. Użytkownik – osoba korzystająca z FLW, spełniająca wymagania określone w § 2 ust. 5 poniżej.
   21. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika będące złożeniem oferty zawarcia Umowy z Kwiaciarnią. Po akceptacji Zamówienia przez Kwiaciarnię dochodzi do wykonania Umowy z Kwiaciarnią.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin
   1. określa warunki korzystania z FLW;
   2. określa zasady świadczenia Użytkownikom Usług przez Flowi w ramach Umowy o Świadczenie Usług;
   3. określa tryb i zasady zawierania na odległość Umów z Kwiaciarnią;
   4. pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Flowi nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
  3. Flowi świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  4. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z FLW. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z FLW. W szczególności Flowi uzależni dokonanie Rejestracji bądź zawarcie Umowy z Kwiaciarnią od zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.
  5. Warunkiem korzystania z FLW oraz Aplikacji Mobilnej przez osoby fizyczne jest ukończenie 13 lat i posiadanie pełnej lub co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
  6. Oferty i informacje zamieszczone w FLW, w tym w Profilach Kwiaciarnie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. Umowa o Świadczenie Usług
  1. Rozpoczynając korzystanie z FLW, Użytkownik zawiera z Flowi Umowę o Świadczenie Usług polegającą na dostępie do FLW i świadczeniu usług, na które składają się w szczególności:
   1. dostęp do usług, produktów i promocji Kwiaciarni;
   2. dokonywanie Zamówień;
   3. możliwość korzystania z Kodów Rabatowych;
   4. dokonywanie Płatności Elektronicznych za Zamówienie;
   5. składanie i obsługa reklamacji;
   6. przesyłanie informacji handlowych i innych treści w ramach newslettera;
   7. dostęp do treści, w tym treści reklamowych, marketingowych oraz Opinii.
  2. Świadczenie usługi drogą elektroniczną odbywa się nieodpłatnie.
  3. Wybrane usługi w ramach Umowy o Świadczenie Usług są dostępne dopiero po Rejestracji.
  4. Flowi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub ich niewykonania, gdy takie zaprzestanie lub niewykonanie stanowi konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z powodów zależnych od Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 4. Umowa z Kwiaciarnią
  1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może zawierać Umowy z Kwiaciarniami poprzez składanie Zamówień.
  2. Flowi nie odpowiada za jakość towarów, usług, produktów Kwiaciarni oraz terminowość dostaw realizowanych przez Kwiaciarnie lub podmioty trzecie. Flowi w porozumieniu z Kwiaciarniami może jednak prowadzić za pośrednictwem FLW lub telefonicznie obsługę reklamacji usług i produktów zamówionych przez Użytkownika.
 5. Warunki korzystania z FLW
  1. Korzystanie z FLW odbywa się poprzez Internet i wymaga komputera, Urządzenia Przenośnego lub innego urządzenia, na którym możliwy jest dostęp do sieci publicznej Internet, a także uruchomienie oprogramowania jednej z popularnych przeglądarek internetowych lub zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Przenośnym.
  2. Niedozwolone jest zamieszczanie w FLW Treści bezprawnych, w szczególności Treści:
   1. sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;
   2. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
   3. naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej;
   4. stanowiących stworzoną na zamówienie, spreparowaną lub nieautentyczną opinię Użytkownika o Kwiaciarni lub jej towarach lub usługach.
  3. Flowi zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści z FLW w razie stwierdzenia, że naruszają one przepisy powszechnie obowiązującego prawa, postanowienia Regulaminu lub zaistnieje uzasadnione podejrzenie takich naruszeń.
  4. Wszelkie uwagi co do działania FLW, w tym błędy lub luki w zabezpieczeniach FLW można zgłaszać Flowi na adres info@flowi.pl.
  5. Flowi nie gwarantuje ciągłej dostępności FLW. Użytkownik musi się liczyć z przerwami w dostępie do FLW, w szczególności związanymi z koniecznością wprowadzania zmian lub konserwacji. Użytkownik musi liczyć się również z możliwymi przerwami w dostępności Aplikacji Mobilnej wynikającymi z decyzji operatorów sklepów internetowych, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej. Flowi dołoży starań, aby przerwy w działaniu FLW konieczne w celu wprowadzenia zmiany lub konserwacji występowały w godzinach nocnych.
 6. Aplikacja Mobilna
  1. Flowi umożliwia Użytkownikom korzystanie z FLW za pomocą Aplikacji Mobilnej.
  2. Aplikacja Mobilna umożliwia korzystanie z funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem FLW na urządzeniach mobilnych, w tym powiadomień typu „Push”.
  3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej odbywa się poprzez Internet i wymaga posiadania Urządzenia Przenośnego wraz z systematycznie aktualizowanym systemem operacyjnym.
  4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej za pomocą urządzenia niespełniającego definicji Urządzenia Przenośnego może być utrudnione lub niemożliwe.
  5. Postanowienia odnoszące się do FLW stosuje się odpowiednio do Aplikacji Mobilnej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 7. Rejestracja
  1. Użytkownik może korzystać z FLW lub Aplikacji Mobilnej po Rejestracji Konta lub bez Rejestracji.
  2. Rejestracja Konta jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w FLW. Flowi, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach FLW unikalne Konto o nazwie tożsamej z adresem e-mail Użytkownika.
  3. Użytkownik, podając dane Konta w ramach FLW, oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
  4. Rejestracja Konta umożliwia:
   1. dokonywanie Zamówień bez konieczności wypełniania danych Użytkownika;
   2. zbieranie historii Zamówień Użytkownika;
   3. analizę preferencji zakupowych Użytkownika, w tym oferowanie Użytkownikowi towarów i usług dostosowanych do jego upodobań zgodnie z dotychczasowymi Zamówieniami;
   4. korzystanie z promocji i Kodów Rabatowych kierowanych do zarejestrowanych Użytkowników.
  5. Po aktywacji Konta Flowi prześle Użytkownikowi potwierdzenie Rejestracji w FLW.
  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w FLW. W celu usunięcia Konta należy zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres e-mail: info@flowi.pl lub pisemnie na adres siedziby Flowi.
  7. Flowi może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika w FLW, jeżeli Użytkownik narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
   1. zamieszcza w FLW Treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;
   2. destabilizuje działanie FLW;
   3. dane Użytkownika są nieprawdziwe;
   4. podane dane nie należą do Użytkownika.
  8. Przed usunięciem Konta Flowi powiadomi Użytkownika o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.
  9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanego przy Rejestracji adresu e-mail stanowiącego unikalny identyfikator i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 8. Zamówienie
  1. Użytkownik może składać Zamówienia w Kwiaciarniach za pośrednictwem FLW zarówno po Rejestracji, jak i bez jej dokonania.
  2. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Kwiaciarnię skutkuje zawarciem Umowy z Kwiaciarnią. Umowa z Kwiaciarnią jest zawierana zawsze pomiędzy Użytkownikiem a Kwiaciarnią.
  3. Dostawa może być realizowana przez Kwiaciarnię, Flowi lub podmiot trzeci.
  4. Złożenie Zamówienia może być uzależnione od osiągnięcia minimalnej wartości Zamówienia, o której Użytkownik jest informowany podczas składania Zamówienia. Każda z Kwiaciarni może ustalić odrębną minimalną wartość Zamówienia.
  5. Flowi nie ma wpływu na asortyment Kwiaciarni ani na ceny usług i produktów oferowanych przez Kwiaciarnie.
  6. Kwiaciarnia ma obowiązek dostarczyć przedmiot Zamówienia bez wad fizycznych i prawnych.
  7. W odniesieniu do Zamówień dokonywanych przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, rękojmia jest wyłączona, chyba że Kwiaciarnia zastrzeże inaczej.
  8. Flowi i Kwiaciarnia nie udzielają gwarancji na produkt lub usługę, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. W razie udzielenia przez Kwiaciarnię gwarancji, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza ustawowych uprawnień Konsumenta. Kwiaciarnia może określić szczegółowe warunki gwarancji w Profilu Kwiaciarni lub na swojej stronie internetowej.
 9. Złożenie Zamówienia
  1. Aby złożyć Zamówienie, należy:
   1. uruchomić FLW poprzez przeglądarkę internetową lub Aplikację Mobilną;
   2. w formularzu podać prawdziwy adres dostawy, na podstawie którego zostaną ustalone Kwiaciarnie wykonujące dostawę w rejonie wskazanym przez Użytkownika;
   3. wybrać Kwiaciarnię, której asortymentem jest zainteresowany Użytkownik;
   4. wybrać towar lub usługę z asortymentu Kwiaciarni;
   5. wybrać metodę i dane dotyczące płatności i dostawy; Użytkownik może dokonać samodzielnego odbioru lub wybrać opcję dostawy przez Kwiaciarnię;
   6. podać prawdziwe i prawidłowe dane kontaktowe, w tym adres dostawy, w celu realizacji Zamówienia;
   7. wybrać sposób płatności (gotówką, poprzez Płatność Elektroniczną, punktami programu lojalnościowego lub inną dostępną metodą) i potwierdzić ten wybór na stronie internetowej FLW lub w Aplikacji Mobilnej poprzez wybranie opcji „Zamawiam i płacę”;
   8. dokonać Płatności Elektronicznej, jeżeli taka została wybrana.
  2. Jeżeli Kwiaciarnia oferuje taką możliwość, po dokonaniu wyboru usługi lub produktu, Użytkownik może wybrać jego dodatkowe składniki lub modyfikacje. Wszelkie modyfikacje i dodatkowe składniki mogą wiązać się ze zwiększeniem wartości Zamówienia, o czym Klient będzie informowany najpóźniej przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.
  3. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Koszt dostawy ponosi Użytkownik. Użytkownik jest informowany o dodatkowych kosztach związanych z dostawą najpóźniej bezpośrednio przed potwierdzeniem Zamówienia.
  4. Potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem Kwiaciarni oferty zawarcia umowy na warunkach określonych w Zamówieniu.
  5. Flowi przekazuje Zamówienie Kwiaciarni:
   1. w przypadku opcji płatności gotówką– po potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika;
   2. w przypadku Płatności Elektronicznej – po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Operatora Systemu Płatności.
 10. Potwierdzenie lub anulowanie Zamówienia przez Kwiaciarnię
  1. Do zawarcia Umowy z Kwiaciarnią dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Kwiaciarnię poprzez wyświetlenie komunikatu w FLW lub w Aplikacji Mobilnej lub wysłanie maila na podany adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  2. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Kwiaciarnię, Użytkownik jest informowany o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia. Jeżeli Kwiaciarnia nie potwierdzi Zamówienia w ciągu 12 godzin od jego złożenia, Flowi podejmie próbę kontaktu z Kwiaciarnią. W razie niepotwierdzenia Zamówienia w trakcie kolejnych 12 godzin, Zamówienie uważa się za odrzucone.
  3. Flowi i Kwiaciarnia zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem podanych przez Użytkownika danych kontaktowych w celu weryfikacji prawidłowości podanych przez Użytkownika danych, w szczególności adresu dostawy i danych Użytkownika.
  4. W razie odrzucenia lub niepotwierdzenia Zamówienia przez Kwiaciarnię w ciągu 12 godzin, Umowa z Kwiaciarnią nie zostaje zawarta, a oferta złożona Kwiaciarni przez Użytkownika przestaje go wiązać. W sytuacji dokonania Płatności Elektronicznej, Użytkownik otrzyma zwrot Płatności Elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do odebrania przedmiotu Zamówienia. W razie złożenia Zamówienia obejmującego dostawę do miejsca wskazanego przez Użytkownika, powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu.
  6. Po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia, w przypadku braku akceptacji planowanego czasu dostawy wskazanego w potwierdzeniu Zamówienia Użytkownik może zrezygnować z Zamówienia. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone niezwłocznie, lecz nie później niż po upływie 5 (pięciu) minut od otrzymania potwierdzenia Zamówienia. Rezygnacja z Zamówienia przez Użytkownika jest możliwa za pośrednictwem czatu z konsultantem Flowi dostępnego na FLW i w Aplikacji Mobilnej lub telefonicznie poprzez infolinię obsługiwaną przez Flowi. Flowi poinformuje Kwiaciarnię o chęci rezygnacji z Zamówienia. Po upływie 5 minut od otrzymania potwierdzenia Zamówienia, rezygnacja z Zamówienia będzie możliwa wyłącznie za zgodą Kwiaciarni. Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowienia § 14 poniżej.
  7. Użytkownik, który dokonał Płatności Elektronicznej, otrzyma zwrot Płatności Elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
  8. Jeżeli tylko część Zamówienia nie będzie możliwa do realizacji, Kwiaciarnia może skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania jego zgody na anulowanie części Zamówienia lub modyfikację Zamówienia. W razie niewyrażenia przez Użytkownika zgody na modyfikację lub anulowanie części Zamówienia, ofertę zawarcia umowy złożoną przez Użytkownika uznaje się za odrzuconą i nie dochodzi do zawarcia Umowy z Kwiaciarnią.
  9. Kwiaciarnia i Flowi zastrzegają sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku błędu systemu teleinformatycznego, oczywistego i rażącego błędu w cenie produktu w FLW. Użytkownik zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia.
 11. Płatność
  1. Użytkownik może dokonać płatności za Zamówienie:
   1. osobiście do rąk osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa Kwiaciarni;
   2. osobiście do rąk osoby dokonującej dostawy przedmiotu Zamówienia;
   3. poprzez Płatność Elektroniczną.
  2. Ceny podane w FLW są cenami w złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Dokument fiskalny (paragon lub faktura) potwierdzający wykonanie Zamówienia, którego wystawcą jest Kwiaciarnia, Użytkownik otrzymuje przy odbiorze Zamówienia pod podanym adresem dostawy lub w siedzibie Kwiaciarni lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia dokumentu fiskalnego, Użytkownik może złożyć reklamację. W celu uzyskania faktury, należy skontaktować się z Kwiaciarnią.
  4. W razie wybrania przez Użytkownika Płatności Elektronicznej, Zamówienie jest skuteczne w razie uzyskania przez Flowi pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od Operatora Systemu Płatności. Flowi informuje Użytkownika o tym, że Zamówienie zostało złożone skutecznie poprzez wyświetlenie w FLW stosownego komunikatu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się w FLW. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia Zamówienia poprzez wybór innej formy płatności.
  5. Użytkownik opłaca Zamówienie na rachunek Operatora Systemu Płatności. Kwiaciarnia otrzymuje informację o dokonanej wpłacie. Kwiaciarnia otrzymuje Płatność Elektroniczna za Zamówienie za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności i Flowi.
  6. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku potwierdzenia Zamówienia przez Kwiaciarnię, Użytkownik powinien poinformować o tym Flowi drogą mailową pod adresem info@flowi.pl.
  7. W razie wyboru Płatności Elektronicznej:
   1. takiej Płatności Elektronicznej mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz; wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
   2. Flowi udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności;
   3. po wybraniu Płatności Elektronicznej, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany do systemu wybranego przez siebie Operatora Systemu Płatności;
   4. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie Płatności Elektronicznej na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z określonymi przez niego zasadami; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach Płatność Elektroniczna może nie zostać zrealizowana;
   5. Płatności Elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności, a Flowi nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość;
   6. Operator Systemu Płatności może odmówić obsługi Płatności Elektronicznej dokonywanej przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności;
   7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy mogą prowadzić kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka; w związku z powyższym Operator Systemu Płatności może odmówić w uzasadnionych przypadkach obsługi danej Płatności Elektronicznej.
  8. W przypadku odrzucenia Zamówienia przez Kwiaciarnię, częściowego lub całkowitego anulowania Zamówienia przez Flowi lub Kwiaciarnię, zaakceptowanej przez Kwiaciarnię rezygnacji Użytkownika z Zamówienia, a także w przypadku uwzględnienia przez Kwiaciarnię lub Flowi reklamacji Użytkownika domagającego się zwrotu płatności, Użytkownik otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych.
 12. Kody Rabatowe i promocje
  1. Użytkownik, który otrzymał od Flowi Kod Rabatowy, może obniżyć cenę za towar, produkt lub usługę (w szczególności dostawę) o wartość Kodu Rabatowego poprzez wpisanie kodu będącego częścią Kodu Rabatowego w trakcie składania Zamówienia.
  2. Wykorzystanie Kodu Rabatowego może być ograniczone warunkiem (na przykład wyłącznie dla niektórych sposobów Płatności) i jest ograniczone terminem ważności danego kuponu. Po upływie terminu, wykorzystanie Kodu Rabatowego nie będzie możliwe.
  3. Szczegółowe zasady korzystania z Kodu Rabatowego mogą określać odrębne regulaminy (w szczególności regulaminy promocji, regulaminy programów partnerskich FLW lub programów pracowniczych) lub porozumienia, na podstawie których został wydany Kod Rabatowy.
  4. Bez odrębnie wyrażonej zgody Flowi Kodu Rabatowego nie da się wymienić na inne świadczenie, w tym świadczenie pieniężne.
  5. Flowi lub Kwiaciarnia może oferować towary lub usługi na promocyjnych warunkach, zgodnie z odrębnym regulaminem promocji.
 13. Opinie
  1. Po dokonaniu Zamówienia, Użytkownik może wystawić Kwiaciarni Opinię oceniając jakość towarów, usług, dostawy i produktów za pomocą numerycznej skali oraz dodając komentarz.
  2. Opinia będzie wyświetlana w Profilu Kwiaciarni i udostępniana Kwiaciarniom oraz pozostałym Użytkownikom.
  3. Opinia nie może zawierać treści wulgarnych, znieważających, nieprawdziwych, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej ani treści, które Użytkownik zamieszcza na zlecenie osoby trzeciej.
  4. Flowi zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii, która zawiera treści sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub treści sprzeczne z prawem, a także Opinii, która została zamieszczona mimo niedokonania płatności, niedokonania przez Użytkownika odbioru przedmiotu Zamówienia lub jeżeli została oceniona usługa, która nie była świadczona w związku z Zamówieniem (na przykład w sytuacji, w której Opinia dotyczy sposobu dostawy, a Użytkownik wybrał opcję odbioru przedmiotu Zamówienia w Kwiaciarni).
 14. Prawo odstąpienia od Umowy z Kwiaciarnią
  1. Flowi informuje, że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Kwiaciarnią w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Użytkownikowi produktu przez Kwiaciarnię. Takie prawo przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień niniejszego paragrafu.
  2. Powyższe prawo odstąpienia bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku nabycia przez Konsumenta produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. Tam, gdzie Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia, Konsument powinien zwrócić przedmiot Zamówienia Kwiaciarni niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Kwiaciarnia zaproponuje, że sama odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie produktu przed upływem 14-dniowego terminu. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument.
  4. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie do Kwiaciarni oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane również Flowi, która przekaże oświadczenie Kwiaciarni.
  5. W przypadku wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia, Kwiaciarnia zwróci Konsumentowi koszt dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy droższy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez Kwiaciarnię, Kwiaciarnia zwróci Konsumentowi wyłącznie kwotę będącą równowartością kosztu dostawy oferowanej w trybie standardowym przez Kwiaciarnię.
  6. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego nadanie przed upływem terminu.
  7. Konsument może w każdej chwili odstąpić od usług realizowanych w ramach Umowy o Świadczeniu Usług związanych z posiadaniem Konta w FLW, poprzez usunięcie Konta.
 15. Prywatność
  1. Informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Flowi i Kwiaciarnie określa Polityka Prywatności FLW, dostępna pod adresem https://flowi.pl/legal/privacy-policy.
 16. Newsletter
  1. Użytkownik może skorzystać z usługi newslettera. W ramach usługi newslettera Flowi okresowo dostarcza Użytkownikowi, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, biuletyn informacyjny Flowi, informacje handlowe Flowi.
  2. Informacje przesyłane w ramach usługi newslettera mogą w szczególności obejmować informacje o ofertach, produktach, promocjach, rabatach, nowych Kwiaciarniach dostępnych w FLW i zmianach funkcjonalności FLW, a także inne informacje.
  3. Aby skorzystać z usługi newslettera, Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję przy Rejestracji Konta lub w trakcie składania Zamówienia oraz podać swój adres poczty elektronicznej korzystając z formularza dostępnego w FLW.
  4. W celu otrzymywania newslettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące rodzajów informacji marketingowych i handlowych otrzymywanych przez Użytkowników oraz zakresu przetwarzania danych Użytkowników na potrzeby otrzymywania przez nich tych informacji określa Polityka Prywatności.
  5. Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
  6. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z usługi newslettera odbywa się poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera.
 17. Prawa własności intelektualnej
  1. Jeżeli Treści będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wprowadzający Treści do FLW, udziela Flowi nieodpłatnej, niewyłącznej, pełnej licencji do Treści na następujących polach eksploatacji:
   1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2. Użytkownik, wprowadzając Treści do FLW, udziela Flowi zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Treści, tj. zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań (wszelkich modyfikacji) Treści.
  3. Użytkownik wprowadzający Treści do FLW udziela Flowi zezwolenia na łączenie Treści z innymi utworami.
  4. Użytkownik wprowadzający Treści do FLW oświadcza, że wykorzystanie Treści nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.
  5. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Treści dostępnych w FLW w celach niezwiązanych z korzystaniem z FLW. Flowi nie przenosi żadnych praw własności intelektualnych do Treści i nie udziela Użytkownikowi licencji do Treści.
 18. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może na zasadach określonych poniżej złożyć reklamację:
   1. na usługi realizowane przez Flowi w ramach Umowy o Świadczenie Usług;
   2. w ciągu 24 godzin od otrzymania produktu Kwiaciarni, w tym w szczególności na jego jakość (taka reklamacja zostanie przekazana do właściwej Kwiaciarni);
   3. w ciągu 24 godzin od otrzymania produktu na dostawę, jej jakość lub terminowość.
  2. Reklamacje składać można:
   1. telefonicznie na numer: 535 290 342;
   2. za pośrednictwem czatu dostępnego w FLW lub Aplikacji Mobilnej;
   3. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://flowi.pl;
   4. mailowo na adres info@flowi.pl;
   5. pisemnie na adres Flowi: ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083, Rzeszów, Flowi sp. z o.o.
  3. Reklamacje, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 18.1.2) oraz 18.1.3) mogą być kierowane przez Użytkownika także bezpośrednio do Kwiaciarni.
  4. Flowi może na zlecenie Kwiaciarni obsługiwać reklamacje dotyczące usług i produktów Kwiaciarni, jednak Flowi nie ponosi odpowiedzialności za jakość tych towarów, produktów lub usług.
  5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika, a w miarę możliwości również numer Zamówienia.
  6. W razie złożenia do Flowi reklamacji, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 18.1.2) oraz 18.1.3), Flowi przekaże Kwiaciarni reklamację Użytkownika.
  7. Flowi dołoży wszelkich starań, żeby przekazać Użytkownikowi decyzję Kwiaciarni o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od złożenia reklamacji przez Użytkownika.
  8. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli Kwiaciarnia nie odniesie się w ciągu 30 dni do żądania Konsumenta, w którym ten domaga się obniżenia ceny lub jej zwrotu w związku z wadliwym produktem, uważa się, że Kwiaciarnia uznała takie żądanie za uzasadnione.
  9. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
  10. W razie uwzględnienia reklamacji, Użytkownik otrzyma produkt wolny od wad w terminie określonym przez Kwiaciarnię lub zwrot płatności na zasadach określonych w Regulaminie.
 19. Rozstrzyganie sporów
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Flowi informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej.
  2. Flowi informuje, że nie będzie korzystał z powyższej platformy ODR ani jakiejkolwiek innej formy arbitrażu konsumenckiego w przypadku odrzucenia reklamacji przez Flowi (tam, gdzie taka reklamacja dotyczyła usług Flowi), chyba że Flowi wyraźnie zakomunikuje Użytkownikowi zgodę na skorzystanie z arbitrażu.
  3. Flowi informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/).
  4. Spory pomiędzy Flowi a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Flowi.
 20. Zmiana Regulaminu
  1. Flowi zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów;
   2. wprowadzenie, usunięcie lub zmiana funkcjonalności FLW lub usług Flowi lub Kwiaciarni;
   3. ochronę Użytkowników, Flowi lub Kwiaciarni przed nadużyciami;
   4. usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;
   5. zmianę danych, w tym danych teleadresowych i linków powołanych w Regulaminie;
   6. zmianę modelu biznesowego Flowi lub FLW.
  2. W razie zmiany Regulaminu, Flowi poinformuje o tym Konsumentów zarejestrowanych w FLW za pośrednictwem podanych przez nich adresów e-mail. W odpowiedzi Konsumenci będą mogli poinformować Flowi o żądaniu usunięciu Konta, które to żądanie zostanie spełnione przez Flowi bez zbędnej zwłoki.
  3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na FLW poprzez wskazanie daty, począwszy od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Taka informacja znajdzie się na FLW 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu oraz będzie utrzymywana przez okres 14 dni po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
 21. Postanowienia końcowe
  1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Flowi oraz na FLW.

Kwiaciarnia WarszawaKwiaciarnia KrakówKwiaciarnia ŁódźKwiaciarnia WrocławKwiaciarnia Poznań

Dane firmy
7NINJAS SP. Z O.O.
ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8,
35-083 Rzeszów
NIP 517-037-49-43
REGON 364-316-451
KRS 000-061-55-66

Więcej danych


Metody płatności
GooglePay_mark_800_gray
Biuro w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 13,
05-077 Warszawa
Pn-pt 9:00-18:00

Zobacz na mapie


Biuro w Rzeszowie
ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8,
35-083 Rzeszów
Pn-pt 9:00-18:00

Zobacz na mapie
Pomoc
Napisz na czacie
Zadzwoń na infolinię
+48 881 423 188
Codziennie od 9:00 do 18:00
Napisz na e-mail
info@flowi.pl

Znajdź więcej inspiracji
© 2019 Kwiaciarnia internetowa Flowi.pl ―Zamów kwiaty online 🌸